صفحه اصلی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/home/ صفحه اصلی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 15 Jan 2011 12:39:27 سایت اصلی دانشگاه http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/http://umsu.ac.ir سایت اصلی دانشگاه http://www.umsu-shahed.stu.ir// 26 May 2014 16:59:44 تماس با ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contact/ تماس با ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:26:06 زمان بندی های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/زمان-بندی-های-ثبت-نام/ زمان بندی های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:32:56 زمانبندی ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/زمان-بندی-های-ثبت-نام/زمانبندی ثبت نام/ زمانبندی ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 May 2014 11:46:38 اطلاعیه های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اطلاعیه های ثبت نام/ اطلاعیه های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:31:31 حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اطلاعیه های ثبت نام/ حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی/ حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 01 Jun 2014 08:55:18 شهریه ها http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اطلاعیه های ثبت نام/شهریه ها/ شهریه ها http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 May 2014 11:50:17 تقویم ترم تابستانی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اطلاعیه های ثبت نام/تقویم ترم تابستانی/ تقویم ترم تابستانی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 May 2014 11:45:17 نحوه ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اطلاعیه های ثبت نام/نحوه ثبت نام/ نحوه ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 May 2014 11:42:50 اخبار ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/ اخبار ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:31:11 « بیانیه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج عاشورای دانشگاه علوم پزشکی بمناسبت روز جهانی قدس » http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/« بیانیه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج عاشورای دانشگاه علوم پزشکی بمناسبت روز جهانی قدس »/ « بیانیه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج عاشورای دانشگاه علوم پزشکی بمناسبت روز جهانی قدس » http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 Jul 2014 10:30:57 پذیرش دانشجو از روز جمعه مورخه 93/04/20 http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/پذیرش دانشجو از روز شنبه/ پذیرش دانشجو از روز جمعه مورخه 93/04/20 http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jul 2014 12:33:04 شماره تلفن های جدید ستاد شاهد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/شماره تلفن های جدید ستاد شاهد/ شماره تلفن های جدید ستاد شاهد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jul 2014 08:32:43 تقاضای حذف یا اضافه http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/تقاضای حذف یا اضافه/ تقاضای حذف یا اضافه http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 09:35:09 هزینه خوابگاه متقاضیان ترم تابستانی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/هزینه خوابگاه متقاضیان ترم تابستانی/ هزینه خوابگاه متقاضیان ترم تابستانی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 09:25:59 هزینه سرویس ایاب و ذهاب کلیه دانشجویان غیرشاهد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/هزینه-سرویس-ایاب-و-ذهاب-کلیه-دانشجویان-غیرشاهد/ هزینه سرویس ایاب و ذهاب کلیه دانشجویان غیرشاهد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 05 Jul 2014 16:47:32 ویژه متقاضیان خوابگاه ترم تابستان http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/ویژه متقاضیان خوابگاه ترم تابستان/ ویژه متقاضیان خوابگاه ترم تابستان http://www.umsu-shahed.stu.ir// 03 Jul 2014 16:02:29 آخرین مهلت پرداخت شهریه ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/آخرین مهلت پرداخت شهریه ثبت نام/ آخرین مهلت پرداخت شهریه ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 03 Jul 2014 15:56:41 اطلاعیه خیلی مهم http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/اطلاعیه خیلی مهم/ اطلاعیه خیلی مهم http://www.umsu-shahed.stu.ir// 03 Jul 2014 15:28:31 اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه/ اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://www.umsu-shahed.stu.ir// 30 Jun 2014 17:35:30 تاخیر در اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم تابستان http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/تاخیر در اعلام اسامی پذیرفته شدگان/ تاخیر در اعلام اسامی پذیرفته شدگان ترم تابستان http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 Jun 2014 13:07:12 پیام تبریک جشن نیمه شعبان http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/پیام تبریک جشن نیمه شعبان/ پیام تبریک جشن نیمه شعبان http://www.umsu-shahed.stu.ir// 09 Jun 2014 07:53:37 اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است و زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت. خرداد، ماه ماتم و غم است. http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/خرداد، ماه ماتم و غم است/ اشکی که همیشه بر گونه هایمان جاری است و زخمی که هرگز التیام نخواهد یافت. خرداد، ماه ماتم و غم است. http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jun 2014 06:26:08 حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی/ حذف دروس ارائه شده مربوط به گروه معارف از لیست دروس ارائه شده عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 01 Jun 2014 08:53:22 فراخوان ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/فراخوان ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور/ فراخوان ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور http://www.umsu-shahed.stu.ir// 28 May 2014 11:25:57 عراقی ها بر دیوارهای خرمشهر نوشته بودند: جئنا لنقی «آمدیم تا بمانیم» http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/آمدیم تا بمانیم/ عراقی ها بر دیوارهای خرمشهر نوشته بودند: جئنا لنقی «آمدیم تا بمانیم» http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 14:41:41 علت انتخاب شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی / علت انتخاب شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 14:38:48 سالروز فتح خرمشهر http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/سالروز فتح خرمشهر/ سالروز فتح خرمشهر http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 14:32:57 میلاد حضرت علی و روز پدر بر همگان مبارک باد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/news/اخبار ستاد/میلاد حضرت علی / میلاد حضرت علی و روز پدر بر همگان مبارک باد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:46:46 دروس رشته پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/about/دروس-رشته-پزشکی/ دروس رشته پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jun 2014 12:09:25 دروس رشته دندانپزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/about/دروس رشته دندانپزشکی/ دروس رشته دندانپزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jun 2014 12:08:32 دروس عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/about/دروس عمومی/ دروس عمومی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 01 Jun 2014 08:49:37 دروس رشته داروسازی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/about/دروس-رشته-داروسازی/ دروس رشته داروسازی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 31 May 2014 12:25:20 سایر فرم ها http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/documents/سایر فرم ها/ سایر فرم ها http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:28:21 فرم های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/documents/فرم های ثبت نام/ فرم های ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:27:30 اتمام زمان ثبت نام و حذف و اضافه http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/documents/فرم های ثبت نام/اتمام زمان ثبت نام و حذف و اضافه/ اتمام زمان ثبت نام و حذف و اضافه http://www.umsu-shahed.stu.ir// 07 Jul 2014 17:50:53 کروکی نقشه داخلی سایت نازلو http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/articles/کروکی-نقشه-داخلی-سایت-نازلو/ کروکی نقشه داخلی سایت نازلو http://www.umsu-shahed.stu.ir// 10 Jul 2014 12:53:01 مشاهده کرکی مبادی ورودی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/articles/مشاهده-کروکی-مبادی-ورودی/ مشاهده کرکی مبادی ورودی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 10 Jul 2014 12:50:51 قوانین و مقررات ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/rules/قوانین و مقررات ثبت نام/ قوانین و مقررات ثبت نام http://www.umsu-shahed.stu.ir// 10 Jun 2014 10:19:58 آیین نامه های ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/rules/آیین نامه های ستاد/ آیین نامه های ستاد http://www.umsu-shahed.stu.ir// 23 May 2014 06:37:59 لیست دانشگاهها http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/elame natayej/لیست دانشگاهها/ لیست دانشگاهها http://www.umsu-shahed.stu.ir// 15 Jun 2014 16:05:17 لیست دانشگاهها http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/elame natayej/لیست دانشگاهها/listttt/ لیست دانشگاهها http://www.umsu-shahed.stu.ir// 15 Jun 2014 16:06:22 گروه دندان پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه دندان پزشکی/ گروه دندان پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:50:57 گروه داروسازی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه داروسازی/ گروه داروسازی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:48:00 گروه پیراپزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه پیراپزشکی/ گروه پیراپزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:45:32 گروه بهداشت http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه بهداشت/ گروه بهداشت http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:44:32 گروه پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه پزشکی/ گروه پزشکی http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:38:45 گروه پرستاری http://www.umsu-shahed.stu.ir//fa/contents/approvedlist/گروه پرستاری/ گروه پرستاری http://www.umsu-shahed.stu.ir// 06 Jul 2014 15:34:49